Какво представлява приемната грижа?

Според чл.34 А от Закона за закрила на детето  Приемната грижа е отглеждане и възпитание в семейна среда на дете, което е настанено в семейство на близки и роднини или в приемно семейство”.

 

Видове приемна грижа

Приемната грижа може да бъде доброволна или професионална.

 

При доброволната приемна грижа се  сключва  договор с утвърдено приемно семейство, преминало базово обучение. Семейството получава месечна издръжка, както и еднократни помощи.  При доброволна приемна грижа детето получава месечна помощ в зависимост от навършените години.


Например:

 • дете до 7 години получава трикратен размер на ГМД /гарантиран минимален доход/-  около 195 лв;
 •  дете от 7 до 14 години получавда 3.5- кратен размер на ГМД - около 227.50 лв.;
 • дете от 14 до 18 години получават 4- кратен размер на ГМД - около 260 лв.;
 • Всички деца, отглеждани в приемни семейства, имат право на еднократна годишна помощ в размер на 325 лв. Тази сума се използва за посрещане на спешни нужди при децата, като рожден ден, първи учебен ден;
 • За деца с физически и психически увреждания се изплаща добавка в размер на 75% от ГМД, независимо от дохода на семейството- около 48.75 лв.

 

При професионалната приемна грижа се сключючва трудов договор с единия родител от приемното семейство, преминало базово обучение и допълнителна квалификация за възпитание и отглеждане на деца. Професионалният приемен родител получава трудово възнаграждение и месечна издръжка, както и еднократни помощи за нуждите на настаненото дете.


Професионалните приемни семейства получават месечна заплата:

 • за отглеждане на едно дете -130%от минималната работна заплата ( около 312.00лв.);
 • за отглеждане на 2 деца - 140% от минималната работна заплата ( около 336.00лв.);
 • за отглеждане на повече деца - 150% от минималната работна заплата (около 360.00лв.)

 

Приоритетно в професионалното приемно семейство се настаняват:

 •  деца до 3-годишна възраст;
 •  деца с увреждания;
 •  деца - жертви на насилие или трафик;
 • деца, спрямо които е приложена мярка "полицейска закрила", след изтичането на срока й;
 •  деца при условията на заместваща приемна грижа.

Професионалната приемна грижа може да помогне и на много хора, останали без работа, защото се разглежда и като алтернативна  форма на трудова заетост.


В чл. 3 от Наредбата за условията и реда за кандидатстване, подбор и утвърждаване на приемни семейства и настаняване на деца са определени следните видове настаняване в приемно семейство:

 • краткосрочно;
 • дългосрочно;
 • спешно;
 • заместваща приемна грижа.

 

Краткосрочно настаняване на дете в приемно семейство се предприема за срок до една година, с цел подкрепа на родителите/полагащите грижи за детето и последваща реинтеграция.


Дългосрочно настаняване на дете в приемно семейство се предприема в случаите, когато опитите да бъде предоставена сигурна семейна среда на детето (реинтеграция в биологичното семейство или осиновяване) са завършили с неуспех, в рамките на краткосрочното настаняване. Дългосрочното настаняване в приемно семейство не изключва детето от регистъра за осиновяване и не прекратява работата по реинтеграция.


Спешно настаняване на дете в приемно семейство се предприема, когато съществува непосредствена заплаха за живота и здравето на детето ,изпаднало в бедствена ситуация. Това става по няколко начина:

 • с предприета мярка „полицейска закрила” след изтичането й;
 • жертви на насилие и трафик;
 • до 3-годишна възраст.

 

При спешното настаняване липсва периода на напасване и опознаване между детето и приемното семейство или той  е изключително кратък. Всички останали етапи и процедури се спазват,  с изключение на тяхната последователност.
Спешно настаняване се предприема в утвърдено приемно семейство, чиято оценка е показала наличие на капацитет и готовност да приемат спешно дете в дома си.

 

Заместваща приемна грижа се предоставя на дете за кратък период от време (може да се предоставя и периодично), с цел подкрепа на полагащите грижи за детето или подкрепа/подготовка на детето в следните случаи:

 • за осигуряване на полагащ се годишен отпуск на професионално приемно семейство, при което има настанено дете;
 • за подкрепа на семействата на близки и роднини, при които има настанени деца;
 • при заболяване на член на приемното семейство, за времето на отпуск по болест, когато друг член на семейството не може да осигури адекватни грижи за детето;
 • на деца настанени в специализирани институции с цел подкрепа на тяхната социализация;
 • на родители, които полагат грижи за дете с увреждане за осигуряване на подкрепа, с цел превенция на институционализацията.